કારોબારી સમીતી શ્રી મેવાડા સુથાર સમાજ વેલ્ફેર ટ્ર્સ્ટ પાલનપુર


પ્રમુખશ્રી

ડો. શંકરભાઇ કરશનદાસ મેવાડા

ટાકરવાડા (૯૮૨૫૦ ૬૩૮૫૧)


મંત્રીશ્રી

વિનુભાઇ મગનલાલ મીસ્ત્રી

રસલુપુર (૯૪૨૮૩ ૮૮૯૮૮)


ઉ૫ પ્રમુખશ્રી

કાંતીભાઇ હરીલાલ મેવાડા

જલોત્રા (૯૯૭૯૭ ૮૬૦૬૯)
ખજાનચીશ્રી

ચમનલાલ કેશવલાલ મેવાડા

મડાણા-ગઢ (૯૯૦૯૯ ૫૧૧૧૫)


સહમંત્રીશ્રી

રમેશભાઇ મફતલાલ મેવાડા

અમુઢ (૯૯૭૯૦ ૫૭૪૧૬)


સહમંત્રીશ્રી

સુરેશભાઇ અમૃતલાલ મેવાડા

કોદરાલી-છાપી (૯૮૭૯૮ ૨૦૮૦૨)ક્રમ નામ ગામ મોબાઇલ નંબર
કારોબારી સભ્યશ્રીઓ
અમૃતલાલ પીતાંબરદાસ મેવાડા લક્ષ્મીપુરા ૯૮૨૫૫ ૯૭૧૧૯
જયંતિલાલ શંકરલાલ મેવાડા નેદ્રા ૯૪૨૬૪ ૧૮૩૭૦
નટવરભાઇ ચંદુલાલ મેવાડા બસુ ૯૮૬૯૯ ૦૫૯૧૮
૧૦ બાબુલાલ લલ્લુરામ મેવાડા મુમનવાસ ૯૯૯૮૪ ૭૨૯૨૪
૧૧ પોપટલાલ હરીલાલ મેવાડા જલોત્રા ૯૯૨૫૯ ૪૯૨૬૧
૧૨ નરેન્દ્રભાઇ જેચંદદાસ મેવાડા ટીંબાચુડી ૯૩૨૮૪ ૨૬૩૯૧
૧૩ જયંતિભાઇ ઇશ્વરલાલ મેવાડા ઘારેવાડા ૯૪૨૯૧ ૨૩૩૨૧
૧૪ દિલી૫ભાઇ ઇશ્વરલાલ મેવાડા જગાણા ૭૬૦૦૮ ૬૦૨૧૯
૧૫ રમેશભાઇ કાળીદાસ મેવાડા પેપોળ ૯૪૨૮૧ ૩૭૫૪૬
૧૬ જયંતિભાઇ કાળીદાસ મેવાડા ગઠામણ ૯૮૨૫૩ ૦૩૨૪૮
૧૭ કોકીલભાઇ સોમનાથદાસ મેવાડા નાગવાસણ ૯૮૨૫૧ ૪૩૦૫૧
૧૮ ગણ૫તભાઇ દેવચંદદાસ મેવાડા કાણોદર ૯૯૭૪૧ ૫૦૯૨૨
૧૯ સતિષકુમાર પ્રવિણચંદ્ર મેવાડા જુનાડીસા ૯૬૮૭૬ ૫૫૧૭૧
૨૦ જશવંતભાઇ ડુંગરદાસ મેવાડા પાલનપુર ૯૯૦૪૪ ૩૦૬૨૫
૨૧ કાંતિભાઇ મણીલાલ મેવાડા વરસડા ૯૮૭૯૭ ૯૧૪૨૫
૨૨ રતિલાલ ગટારામ મેવાડા છનિયાણા ૯૩૨૭૯ ૫૦૯૪૪
૨૩ અરવિંદભાઇ હરગોવિંદદાસ મેવાડા ઉંમરૂ ૯૮૨૫૫ ૧૪૩૮૦
૨૪ કનૈયાલાલ શંકરલાલ મેવાડા વડગામ ૯૪૨૬૩ ૮૮૪૮૫
૨૫ રોહિતભાઇ જયંતિલાલ મેવાડા સમોડા ૯૯૨૪૬ ૧૩૭૫૭
૨૬ દિનેશભાઇ હરગોવિંદદાસ મેવાડા રૂપાલ -
૨૭ નવિનભાઇ જયંતિલાલ મેવાડા રાજપુર ૯૮૨૫૦ ૮૩૩૮૯
૨૮ પ્રવિણભાઇ લક્ષ્મિચંદદાસ મેવાડા મેમદપુર ૯૯૭૯૦ ૩૦૬૧૧
૨૯ કાંતિભાઇ હિરાલાલ મેવાડા ચડોતર ૯૯૭૯૭ ૮૯૧૨૨
આંતરીક ઓડીટરશ્રીઓ
ગીરીશભાઇ સોમાલાલ કોદરાલી (છાપી) ૯૮૨૫૬ ૨૩૩૫૧
૫રેશકુમાર મણીલાલ રસલુપુર ૯૪૨૭૬ ૮૦૫૩૭
સલાહકારશ્રીઓ
ચીમનલાલ બેચરદાસ મેવાડા ગણેશપુરા (પા) ૯૮૨૫૬ ૨૩૩૫૧
ગણ૫તલાલ નારાયણદાસ મેવાડા ટાકરવાડા ૯૪૨૭૬ ૮૦૫૩૭
મણીલાલ મગનલાલ મેવાડા રસલુપુર ૦૨૭૬૭ ૨૨૬૩૭
ચમનલાલ નરભેરામ મેવાડા મેમદપુર ૯૮૨૧૦ ૭૦૧૮૬
બાબુભાઇ લલ્લુરામ મેવાડા જગન્નાથપુરા ૯૩૨૭૬ ૯૯૯૭૫
દર્શનભાઇ નટવરલાલ મેવાડા વડગામ ૯૮૨૫૦ ૧૩૦૯૬
બાબુભાઇ હેમચંદદાસ મેવાડા ફતેગઢ ૯૮૨૦૧ ૧૬૯૩૧
દુર્લભરામ જીવરામદાસ મેવાડા ટાકરવાડા ૯૮૨૫૨ ૯૫૮૬૧
ભીખાલાલ કેશવલાલ મેવાડા વણસોલ ૯૪૨૬૩ ૪૩૭૭૦
૧૦ દેવચંદદાસ મોહનલાલ મેવાડા જામપુરા ૯૪૨૯૦ ૮૮૩૮૮
૧૧ અમૃતલાલ શંકરલાલ મેવાડા મેતા ૯૮૨૫૪ ૬૩૨૩૭
૧૨ રમણલાલ નારાયણદાસ મેવાડા માહી ૯૩૭૬૯ ૪૩૦૩૦

2018 All Rights Reserved | By: Delta Infosoft Pvt.Ltd